Εργασίες νέου ξύλινου καταστρώματος

757

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης του ξύλινου καταστρώματος.