Εργασίες νέου ξύλινου καταστρώματος

864

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης του ξύλινου καταστρώματος.